Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Mira Office s.r.o. so sídlom Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce IČO: 36 76 11 76, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 19718/N (ďalej len „Mira Office“). VOP sa vydávajú za účelom zadefinovania pojmov a úpravy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Mira Office a kupujúcimi. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto VOP.

 

 1. Vymedzenie pojmov

 

1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP doručí prostredníctvom internetovej stránky www.officemania.sk spoločnosti Mira Office objednávku tovaru.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou Mira Office s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla a popisu tovaru.

3. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané na stránke

www.officemania.sk.

 

 1. Registrácia

 

1. Prvotná registrácia kupujúceho ako aj písomný súhlas kupujúceho s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom

množstve a na požadované miesto.

Registrácia pre PO a subjekty s IČO a registrácia pre školy a škôlky:

Pri registrácii uveďte všetky informácie o Vašej firme, ak je miesto dodanie rozdielne prosím zadajte inú adresu. Na www.officemania.sk sa dá nakupovať aj bez registrácie aj fyzická osoba, v takomto prípade spôsob platby musí byť zvolený vždy: dobierka alebo platba vopred.

 

 1. Objednávka

 

1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Mira Office v katalógu, za cenu uvedenú v

aktuálnom cenníku, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodaný tovar.

3. Objednávka sa doručuje telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.officemania.sk alebo iným dohodnutým spôsobom.

4. Odoslaním a potvrdením objednávky kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v katalógu spoločnosti Mira Office a zároveň súhlasí s týmito VOP.

5. Spoločnosť Mira Office je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

 

 1. Doručenie tovaru

 

1. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania v rámci Slovenskej republiky.

2. Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne alebo telefonicky upozorniť pri doručení.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať počet balíkov okamžite po prevzatí dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie balíka z vonka, je potrebné na mieste napísať s kuriérom potrebné doklady.

4. Ak tovar je poškodený v balíku – kupujúci sa riadi naším Reklamačným poriadkom.

5. Dodanie tovaru zabezpečuje na celom území Slovenskej Republiky Kuriér DPD ak nie je dohodnuté inak.

 • K objednávkam do 79 Eur s DPH účtujeme poštovné vo výške 4,58Eur bez DPH (5,50 Eur s DPH),
 • Pre objednávky nad 79 Eur s DPH je doprava zdarma,
 • Levice a okolie zásobujeme s vlastným vozidlom(Levice, Horná Seč, Kálna nad Hronom, Veľký Ďur, Lok, Starý Hrádok, Jur nad Hronom, Mýtne Ludany, Krškany, Žemberovce, Nová Dedina, Podlužany, Hronské Kosihy, Čajkov, Hronské Kľačany, Rybník, Tlmače, Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Nový Tekov, Mochovce), k objednávke do 40Eur s DPH pripočítame poštovné v hodnote 4Eur s DPH.,
 • Osobný odber v LEVICIACH
 • Nákup do 3 Eur s DPH je možný iba na osobný odber 
 • Ak objednávka obsahuje nadrozmerný tovar dodanie zabezpečujeme vlastným vozidlom, termín dodania je dohodnutí individuálne.

6. Dodacia doba:

 • Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 12:00 a obsahujú LEN také tovary a v takom množstve, ktoré máme skladom sú dodané do 28hodín(na druhý pracovný deň).
 • Objednávky prijaté v pracovných dňoch do 14:00 a obsahujú tovary pri ktorých je dodanie do 48 hodín sú dodané do 72 hodín.
 • Na objednávky, ktoré sú prijaté po 14:00 alebo mimo pracovných dní sa vzťahuje taká dodacia doba ako keby boli prijaté nasledujúci pracovný deň o 8:00.
 • Pri objednávkach, kde ste si zvolili platbu prevodom, tovar posielame až po prijatí hodnoty objednávky na náš účet. Dodanie môže byť o 2 dni viac ako pri dobierke. 
 1. Cena tovaru a platba
 1. Platným cenníkom sa rozumie cena na www.officemania.sk ak nie je dohodnuté inak v zmluve.
 2. V prípade zmluvných cien darčeky k nákupu sa neposielajú.
 3. Dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu darčeku v prípade nedostupnosti zvoleného darčeka.
 4. Ceny v katalógu Mira Office a na stránke www.officemania.sk môžu byť rôzne, keďže katalóg sa vydá vždy na začiatku roka a ceny tovaru v priebehu roka sa môžu zmeniť.
 5. Ceny stanovené v zmluvách alebo v individuálnych cenových ponukách sú platné do odvolania alebo podľa stanovených podmienok v zmluve.
 6. Každý zákazník si zvolí platbu dobierka alebo platbu vopred, ak nie je dohodnuté inak. Ak zákazník si zvolí „faktúra so splatnosťou“ a pritom to nemá dovolené, bude informovaný a spôsob platby bude zmenený.
 7. Podľa dohody je možná zberná fakturácia – v prípade viac objednávok za mesiac sa vystaví iba jedna finálna faktúra.
 8. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť Mira Office je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 9. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť Mira Office môže odmietnuť dodanie tovaru na faktúru so splatnosťou alebo odmietnuť vybavenie objednávky.
 10. Tovar sa považuje za majetok spoločnosti Mira Office až do prijatia plnej úhrady od kupujúceho za takýto tovar.
 11. Možnosti platby:
 • dobierka,
 • faktúra (LEN po dohode),
 • online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron
 • platba vopred - po spracovaní objednávky je odoslaný zákazníkovi predfaktúra, splatnosť predfaktúry je 72h, po neuhradení do 72h objednávka je automaticky zrušená. Platbu uskutočnite až po prijatí daňového dokladu (Faktúra, predfaktúra), kde je uvedený variabilný symbol. Objednávka nie je daňový doklad. Variabilný symbol vždy uviesť pri platbe. Číslo účtu: SK81 0900 0000 0002 2283 7033

VI. Nevyzdvyhnuté objednávky na osobný odber

- nevyzdvyhnuté objednávku na osoný odber sú zrušené automaticky po 7kalendárnych dní.

VII. Vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar bez udania dôvodu na svoje náklady, za predpokladu, že tovar bude vrátený nepoškodený v pôvodnom stave a nepoškodenom pôvodnom obale. Špeciálne upozorňujeme, že najmä príslušenstvo pre tlačiarne (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátiť iba v pôvodnom, nerozbalenom balení, s neporušenou ochrannou páskou pri toneroch, alebo ak chyba pri objednaní vznikla preukázateľne na strane Mira Office. Pri splnení uvedených podmienok spoločnosť Mira Office tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. Kupujúci nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:

a) produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania (mimokatalógové produkty),
b) produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorých už bola zahájená alebo dokončená montáž.

2. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po nahlásení vrátenia tovaru písomnou formou alebo telefonicky. Tovar prevezme na základe návratky tovaru prepravca spoločnosti Mira Office pri prvej príležitosti.

3. Bez vystavenej návratky tovaru nie je možné tovar vrátiť. Bez návratky tovaru prepravca nemôže prebrať tovar na vrátenie spoločnosti Mira Office.

Reklamácia tovaru sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Mira Office.

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.officemania.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.officemania.sk,pri registrácii na internetovom obchode www.officemania.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.officemania.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

4.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení alebo písomnou žiadosťou na adresu info@officemania.sk.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

11. Právo kupujúceho podľa bodu 10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

15. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

18. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 9., 10. 1/, 3/ až 6, a bodu 12. až 14. vybaví predávajúci bezplatne.

20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 19. a 20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

DPD SK s.r.o.

Trňanská 6

960 01  Zvolen

IČ: 46 489 592

IČ DPH: SK 2023410301

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Mira Office a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a spoločnosťou Mira Office, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 24.10.2019.
V Želiezovciach, dňa 24.10.2019